Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Uudenmaankatu 16 A
00120 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Lampenius
Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki
09-6869110
mari.lampenius@susiluoto.com

Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Susiluoto Oy ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen ja asiakkaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään oikeuden tai muun viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi, laissa säädettyjen velvollisuuksien noudattamiseksi sekä oikeutetun edun toteuttamista varten.

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten

 • Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n toimeksiantojen hoitaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen, seuranta ja kehittäminen, asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen
 • Asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraaminen
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys- raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot riippuen onko henkilöasiakas vai yritysasiakas.

 • Yritys
 • Y-tunnus
 • Henkilön nimi
 • Henkilön osoitetieto
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Lainsäädännön edellyttämän toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten kopio henkilöllisyystodistuksesta 
 • Toimeksiannon laatu
 • Asiakkaan vasta- ja myötäpuolia koskeva henkilötiedot
 • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot, myös vakuutustiedot
 • Toimeksiannon hoitamisen yhteydessä saadut muut toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat henkilötiedot koskien esim. asiakkaan siviilisäätyä, perhesuhteita, työpaikkaa, varallisuutta, velkoja, terveydentilaa

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii Asiakas itse ja Yrityksen osalta yrityksen yhteyshenkilö.

Tietoja voidaan kerätä myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säilyttämisajat

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen Asianajotoimiston toiminnan kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja asianajajaliiton ohjeistuksen mukaan. Toimeksiantoja koskeva materiaali säilytetään vähintään 10 vuotta toimeksiannon päättymisestä. Sen jälkeen säilytämme tietoja siltä osin kuin esteellisyyksien selvittämiseksi ja työntekijöidemme oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Toimistollamme on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajin kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Palveluntarjoajien kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset henkilötietojen asiamukaisen käsittelyn varmistamiseksi myös näissä tilanteissa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan Rekisterinpitäjällä tai sen lukuun toimivalla Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n henkilökuntaan kuuluvalla tai Rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivalla datan käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.

 Asianajotoimisto Susiluoto Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Tämä pyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.  Oikeuden käyttö on maksutonta.

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Siltä osin, kun asiakas on toimittanut itse meille tietoja, asiakkaalla on oikeus saada tällaiset tiedot koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi.

Evästeet ja sivuston käytön tilastointi

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.

Tällä sivustolla on käytössä Google Ads -eväste, jonka avulla kohdennetaan markkinointia sekä seurataan markkinoinnin tehokkuutta. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit halutessasi estää Google Ads -markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Lisäksi tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc.:in tarjoamaa verkkoanalyysipalvelua Google Analyticsiä verkkosivun kävijämäärien analysoimiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google käyttää tietoja, kun vierailet verkkosivuillamme löydät sivustolta ”Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa” osoitteesta www.google.com/policies/privacy/partners/.  Jos haluat estää Analyticsin käytön selaimessasi, voit asentaa Google Analytics -selainlaajennuksen. 

Lisätietoja

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Asianajotoimisto Susiluoto Oy:öön kirjallisesti;

Asianajotoimisto Susiluoto Oy
Uudenmaankatu 16 A
00120 Helsinki

tai 

info@susiluoto.com