ASIANAJOTOIMISTO SUSILUOTO OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Toimeksiannon hoitaminen

1.1. Asianajotoimisto Susiluoto Oy sitoutuu kiinnittämään toimeksiantoon sen edellyttämät tarpeelliset ja ammattitaitoiset resurssit.

1.2. Toimeksianto hoidetaan asiakkaan antamien ohjeiden sekä Suomen Asianajajaliiton asianajajia koskevien säännösten ja ohjeiden, kuten hyvän asianajajatavan mukaisesti ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan etu huomioiden. Suomen Asianajajaliiton asianajajia koskeviin säännöksiin ja ohjeisiin voi tutustua osoitteessa: www.asianajajaliitto.fi.

1.3. Toimeksianto hoidetaan, mikäli tarkkaa aikaa ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassallisessa ajassa.

1.4. Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä.

1.5. Toimeksiannossa käytettävistä ulkopuolisista asiantuntijoista ja heille annettavista tehtävistä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

1.6. Asiakas vastaa siitä, että se on toimittanut ja toimittaa kaiken toimeksiannon kannalta tarpeellisen ja oleellisen tiedon ja materiaalin Asianajotoimisto Susiluoto Oy:lle.

2. Palkkiot, kulut, ennakkomaksu sekä laskutus

2.1. Toimeksiannon hoitamisesta veloitetaan palkkio käytetyn työajan mukaan. Asianajotoimisto Susiluoto Oy:n tuntiveloitushinnat vaihtelevat 220-350 €/h välillä lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla (eli yhteensä 272,80 – 434 €/h) ja kussakin toimeksiannossa sovittava tuntiveloitushinta määräytyy toimeksiannon luonteen, tehtävän laadun ja aikataulun mukaan.

2.2. Palkkion määrään korottavasti vaikuttavia seikkoja ovat tehtävän hoitaminen vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, tehtävän suorittaminen asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä tai säännöllisen työajan ulkopuolella sekä tehtävän poikkeuksellisen vaikea laatu ja sen hoitamisen edellyttämä erityinen asiantuntemus, kokemus tai ammattitaito.  

2.3. Toimeksiannon jatkuessa seuraavalle kalenterivuodelle, Asianajotoimisto Susiluoto Oy:llä on oikeus palkkioperusteitaan muuttaessaan korottaa myös tämän toimeksiannon uuden kalenterivuoden aikana tehtävien toimenpiteiden palkkioperustetta siitä alkaen, kun asiakas on saanut korotuksesta tiedon.

2.4. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki toimenpiteet ja kulut, jotka perustuvat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin tai jotka on tehty asiakkaan nimenomaisesta vaatimuksesta.

2.5. Palkkio veloitetaan mahdollisten toimeksiantoon liittyvien matkojen osalta toimeksiannossa sovellettavan tuntiveloituksen mukaisesti, ellei muusta veloitusperusteesta ole sovittu.

2.6. Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta veloitetaan suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä asiakkaan pyynnöstä suoritetusta tavanomaisesta poikkeavasta kopioinnista aiheutuvat kulut.  Suoranaiset kulut laskutetaan toteutuneiden kulujen perusteella ja niihin lisätään arvonlisävero. Suoranaiset kulut yksilöidään laskussa. 

2.7. Asiakkaalta voidaan edellyttää tehtävän vastaanottamisen ehtona ennakkoa palkkion ja kulujen varalle. Mahdollinen ennakkomaksu eritellään lopullisessa asianajolaskussa sekä otetaan siinä vähennyksenä huomioon.

2.8. Toimeksiannossa käytettäville muille asiantuntijoille annettavat toimeksiannot tilataan asiakkaan lukuun ja laskutus osoitetaan suoraan asiakkaalle.

2.9. Asiakas on velvollinen maksamaan nekin kohdassa 2.4 tarkoitetut palkkiot ja kulut, jotka oikeusturvavakuutusyhtiön mahdollisella päätöksellä jäävät vakuutuksesta korvaamatta.

2.10. Tuomioistuimen mahdollinen ratkaisu, jolla vastapuoleen kohdistettu vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään kokonaan tai osittain, ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen.

2.11. Laskutuksessa pienin veloitusjakso on alkava 15 minuuttia.

2.12. Laskun maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko on korkolain 4 §:n mukainen.

2.13. Asianajotoimisto Susiluoto Oy laskuttaa asiakasta kuukausittain, ellei toisin ole sovittu. Jos on sovittu laskutuksen tapahtuvan oikeusturvavakuutuksesta, Asianajotoimisto Susiluoto Oy laskuttaa asiakasta oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärän ylittäviltä osin kuukausittain.

2.14. Ulkopuolisille maksettavat palkkio-/kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen.

3. Vastuunrajoitus ja vastuuvakuutus

3.1. Asianajotoimisto Susiluoto Oy vastaa vain välittömistä vahingoista. Vastuunrajoitus on 1.000.000 euroa taloudellisissa vahingoissa ja 500.000 euroa henkilö- ja esinevahingoissa. 

3.2. Asianajotoimisto Susiluoto Oy ylläpitää vastuuvakuutusta.

3.3. Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Y-tunnus: 1614120–3) ja sen yhteystiedot ovat: Niittyportti 4 02200 Espoo, puhelinnumero: 010 19 15 15.

4. Riitaisuudet

4.1. Toimeksiantosuhteeseen liittyvät riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli riita koskee palkkiota ja asiakas niin haluaa, hänellä on oikeus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Suomen Asianajajaliiton palkkioriitamenettelyssä.

4.2. Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle.

4.3. Toimeksiantosuhteeseen liittyviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

5. Kuluttajansuojalain (1978/38) mukainen ennakkotietojenantovelvollisuus

5.1. Tämä ennakkotietojenantovelvollisuutta kuluttajasuhteissa koskeva kohta perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ään ja tulee sovellettavaksi kaikissa kuluttajansuojalain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, joissa luonnollinen henkilö hankkii palvelun pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

5.2. Asianajopalvelun tarjoaja

Asianajotoimisto Susiluoto Oy (y-tunnus: 2033897-3)                  
Osoite: Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki
Puhelinnumero: (09) 6869 110
Sähköposti: info@susiluoto.com / etunimi.sukunimi@susiluoto.com
Kotisivut:  www.susiluoto.com

5.3. Hinnan määräytyminen ja maksuehdot

Toimeksiannon hinta määräytyy yleisten ehtojen 2. kohdassa tarkemmin eritellyn mukaisesti.

5.4. Toimeksiantosuhteen täyttäminen ja sen voimassaolo

Määräykset toimeksiannon hoitamisesta ovat yleisten ehtojen 1. kohdassa.

Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman erillistä irtisanomista.

5.5. Toimeksiantosuhteen päättäminen ja tehtävästä luopuminen 

Toimeksiantajalla on oikeus päättää toimeksiantosuhde välittömin vaikutuksin koska tahansa syytä ilmoittamatta. Asianajotoimisto Susiluoto Oy:llä on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

5.6. Peruuttamisoikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa etämyyntitilanteessa

Toimeksiantajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa etämyyntitilanteessa ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla) 14 päivän kuluessa Toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan toimeksiantajalle kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa toimeksiantajalta kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukainen kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on aloitettu kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitetun, toimeksiantajan nimenomaisen pyynnön vuoksi. Palkkion maksuun voidaan käyttää toimeksiantajan tekemää ennakkomaksua.

Peruuttamisoikeutta ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisessa tilanteessa, jossa toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan ennen peruuttamisajan päättymistä toimeksiantajan nimenomaisen pyynnön takia.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun toimeksiantaja on ilmoittanut vastaanottaneensa Toimeksiantovahvistuksen, ellei hän ole nimenomaan erikseen pyytänyt toimeksiannon aloittamista välittömästi

5.7. Oikeus saattaa riita Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi

Suomen Asianajajaliitto valvoo asianajajien toimintaa ja valvonta-asiana voidaan selvittää, onko asianajaja noudattanut hyvää asianajajatapaa. Toimeksiantajalla on oikeus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Suomen Asianajajaliitto, Valvontalautakunnan valvontayksikkö

Postiosoite: PL 13, 00101
Puhelinnumero: (09) 6866 1250
Sähköpostiosoite: info@valvontalautakunta.fi
Kotisivut: www.valvontalautakunta.fi

Kuluttajariitalautakunta

Postiosoite: PL 3066, 00531 Helsinki
Puhelinnumero: 029 566 5200
Sähköpostiosoite: kril@oikeus.fi
Kotisivut: www.kuluttajariita.fi