16.9.2022

Rakentamislaki ja laatu

Kirjoitin valmisteilla olleen lain luonnoksesta 6.4.2021 (!) pienen kommenttipuheenvuoron. Jotkut ovat sen lukeneetkin. Nyt huomasin Rakennuslehdestä, että hallituksen esitys on annettu (139/2022). Olin mukana laatimassa sen eri versioihin kriittisiä lausuntoja monien lausujien joukossa.

Lakiesityksen kärkitavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen. Lisäksi korostetaan ja lailla ohjataan ympäristön ja energiankulutuksen kannalta kestävään rakentamiseen. Vuoden 2021 luonnoksesta eniten kritiikkiä saaneet ehdotukset ovat lakiesityksestä poistuneet. Alun perin esityksessä laadun ajateltiin paranevan mm. niin, että hankkeen toimijoiden vastuu lain määräyksellä olisi 5 vuotta. Tätä ei lopullisessa lakisesityksessä enää ole.

Rakennushankkeen johtamisen ja laadun vartioinnin kannalta tärkeimmät toimijat laissa ovat:

Rakennushankkeeseen ryhtyvä, jonka ”on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti”

Päävastuullinen toteuttajan ”on huolehdittava rakentamislupaa edellyttävän rakennuskohteen toteuttamisesta suunnitelmien, rakennuskohteen toteuttamista koskevien säännösten, rakentamisluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Päävastuullisen toteuttajan on vastattava toteutuksen kokonaisuudesta ja laadusta.”

Pääsuunnittelija, jonka puolestaan ”on huolehdittava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta sekä siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät”

Toki laki vastuuttaa laadusta myös suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat samalla tavalla.

Pitkän kokemukseni perusteella uskallan väittää, että ymmärrys ammattilaistenkin keskuudessa vaihtelee siitä, mitä näillä laatuvelvoitteilla (=vastuut) käytännössä tarkoitetaan. Mitä esimerkiksi tarkoitetaan sillä laadulla, josta pääsuunnittelijan ja päävastuullisen toteuttajan on huolehdittava? Millaisesta laadusta voidaan lailla määrätä? Kuten monien lakien kohdalla, sisältöä on etsittävä lain perusteluista. Hallituksen esityksen perusteluissa asiaa avataan näin:

”Maininnalla hyvästä rakennustavasta halutaan muistuttaa siitä, että määräyksissä asetettava vaatimustaso kuvastaa kulloistakin vähimmäistasoa”

”Säännöksillä tarkoitettaisiin tässä laissa ja sen nojalla annettuja olennaisia teknisiä vaatimuksia. Suunnittelun osalta vastuu jakaantuisi pääsuunnittelijan ja jokaisen suunnittelijan kesken kyseisen suunnitelman olennaisten teknisten vaatimusten osalta nykyiseen tapaan. Sama koskisi vastaavaa työnjohtajaa ja erityisalan työnjohtajia”.

Loppujen lopuksi on siis niin kuin pitääkin: Olennaisten teknisten vaatimusten ylittävä laatu on sopimuksissa määriteltävä sopimusosapuolten välinen asia. Tämän laadun määritelmän olisi tietenkin voinut kirjoittaa säännöstekstiin, jolloin asia tulisi kaikille selväksi, eikä sitä kenenkään tarvitsisi etsiä hallituksen esityksen perusteluista.

Jussi Kalliala

osakas, asianajaja, varatuomari

Lisää ajankohtaisia