• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Uusi hallituksen esitys eduskunnalle seksuaali­rikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

1.3.2022

Uusi hallituksen esitys eduskunnalle seksuaali­rikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Torstaina 17.2.2022 annettiin hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa sekä parantaa rikosoikeudellista suojaa lasten koskemattomuuden ja häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi. Tarkoitus on myös yhdenmukaistaa ja selkiyttää seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä rikoslaissa.

Esitystä valmisteltiin oikeusministeriössä kahden ja puolen vuoden ajan. Oikeusministeriön asettama työryhmä laati luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka julkaistiin kesällä 2020. Luonnos oli laajalla lausuntokierroksella syksyllä 2020. Lakiluonnokseen tehtiin tämän jälkeen merkittäviä muutoksia, ja oikeusministeriö kuuli vuoden 2021 lopulla vielä eräitä keskeisiä asiantuntijoita.

Keskeisin muutos esityksessä on raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen suostumusperusteiseksi säätämällä raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä oleminen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Hallituksen esityksen mukaan henkilön osallistumista tiettyyn sukupuoliyhteyteen voidaan pitää vapaaehtoisena, kun hän on osallistunut siihen omasta valinnastaan, joka hänellä on ollut riittävä kyky ja vapaus tehdä (valinnanmahdollisuus). Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei pidetä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan. Vapaaehtoinen ei ole myöskään se, joka on pakotettu tai ei ole olosuhteiden vuoksi voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos henkilöön on kohdistettu väkivaltaa, hän on pelkotilassa tai voimakkaassa päihtymistilassa tai hänellä ei valta-aseman vakavan väärinkäytön vuoksi ole aitoa valinnanmahdollisuutta.

Lakiesitys laajentaa raiskauksena rangaistavien tekojen alaa nykyisestä. Tavoitteena on varmistaa, että raiskauksen määrittelyssä keskeistä on teon kohteen oma tahto eikä vain se, miten tekijä on menetellyt. Tämä parantaa rikosvastuun toteutumista ja uhrin asemaa

Hallitus esittää muutoksia myös muihin seksuaalirikossäännöksiin.

Hallitus esittää sukupuoliyhteyden määritelmän laajentamista siten, että tunkeutumisen ja omaan kehoon ottamisen lisäksi sukupuoliyhteydellä tarkoitettaisiin myös sukuelimen tai peräaukon koskettelua suulla tai sukuelimellä.

Raiskaussäännöstä vastaavalla tavalla muutettaisiin muitakin seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä vapaaehtoisuuden puutteeseen perustuviksi. Muutoksen seurauksena pakottaminen seksuaaliseen tekoon korvattaisiin säännöksellä seksuaalisesta kajoamisesta, kun keskeinen tunnusmerkistötekijä ei enää olisi pakottaminen vaan vapaaehtoisuuden puuttuminen. Seksuaalisesta kajoamisesta säädettäisiin törkeä tekomuoto.

Esityksen mukaan seksuaalisen ahdistelun soveltamisala laajenisi huomattavasti, kun rangaistavuus laajenisi myös muihin kuin koskettelutekoihin. Säännöstä muutettaisiin nykyiseen nähden siten, että se kattaisi koskettelun lisäksi muitakin seksuaalisia tekoja, jotka voimakkuutensa tai toistuvuutensa vuoksi ovat vakavuudeltaan kosketteluun rinnastettavia. Tällaisia tekoja voitaisiin tehdä sanallisesti, lähettämällä tai esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla.

Esityksessä seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin seksuaalirikoksena rangaistavaksi. Voimassa olevan lain nojalla tällaisista teoista voidaan aikuiseen kohdistuvina rangaista lähinnä kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Kuuttatoista vuotta nuorempiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin pääosin aikuisia koskevista säännöksistä.

Erottelun tarkoituksena on hallituksen esityksen mukaan yhtäältä ottaa huomioon lapsiin kohdistuvien tekojen erityispiirteet ja moitittavuus sekä toisaalta selkiyttää säännösten soveltamisaloja.

Alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia tekoja koskisivat säännökset lapsenraiskauksesta, törkeästä lapsenraiskauksesta, seksuaalisesta kajoamisesta lapseen, törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Säännöksistä uusia olisivat lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen.

Hallitus esittää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia alle 18-vuotiasta lasta esittäviä kuvia koskevien rangaistussäännösten siirtämistä rikoslain 17 luvusta 20 lukuun. Säännösten nimikkeet olisivat niiden tarkoitusta ja suojelukohdetta paremmin vastaavia: lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen, törkeä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen ja lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito.

Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittämistä koskeva säännös laajennettaisiin nimenomaisesti kattamaan myös yksittäisten kuvien tai tallenteiden levityksen. Aikaisemmin yksittäisten kuvien tai tallenteiden levitystä on arvioitu hallussapitosäännöksen mukaan. Myös hallussapitosäännöksen soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi: esityksen mukaan hallussapitoon voisi jatkossa syyllistyä myös hankkimalla tarkoituksellisesti pääsyn esimerkiksi internetissä vapaasti saatavilla olevaan aineistoon.

Uudet rikostunnusmerkistöt ja esimerkiksi sukupuoliyhteyden merkityksen laajentaminen merkitsisivät seksuaalirikoksina rangaistavien tekojen alan laajenemista. Seksuaalirikosten rangaistusasteikot myös ankaroituisivat, tuntuvimmin lapsiin kohdistuvien rikosten osalta.

Nykyisin törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä rangaistavat sukupuoliyhteydet olisivat jatkossa rangaistavia ankarammin lapsenraiskauksena. Myös törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ja perusmuotoisena tai vähemmän vakavana raiskauksena (esimerkiksi muulla kuin väkivallalla uhkaamalla toteutetut sukupuoliyhteydet) yhteisellä rangaistuksella rangaistavat teot olisivat jatkossa rangaistavia lapsenraiskauksena. Muut kuin sukupuoliyhteyden käsittävät seksuaaliset teot olisivat törkeissä tapauksissa rangaistavia törkeänä seksuaalisena kajoamisena lapseen. Edellä mainittujen rikosten vähimmäisrangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta, eikä niistä enää voitaisi määrätä vankeusrangaistusta ehdollisena kuin poikkeuksellisesti. Tämä ankaroittaisi lapsiin kohdistuvien sukupuoliyhteyksien ja seksuaalisten tekojen rangaistuksia tuntuvasti.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 tai aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Elli Myllymäki
Lupalakimies, OTM

Lisää ajankohtaisia